Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง รุ่นที่2
watermark

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวชมชนก อ่อนสุด นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม BCG จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบายาสิตา แอท เคเคยู อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดในกิจกรรมดังกล่าวฯ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม BCG และยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการสร้างมูลค่าการค้าให้กับสินค้าโดยเชื่อมโยงการค้า และการตลาดทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ในประเทศและต่างประเทศ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,707