Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางสาวทัสนี  ประภาศรี
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายสุรชัย นาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

-ว่าง-
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นางภัณฑิรา เลไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวเกศรินทร์ เหิงขุนทด
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
 
 

 

นายราเชนทร์ ฐานอุดม
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาวธัญพิมล ม่วงเพชร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 

นางอรทัย ธงภักดิ์
เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า อำเภอเมือง

 

นางสาวประภัสรา เขตชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า อำเภอภูเขียว

นางเยาวเรศ ศรีไตรรัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายอารีย์ วุฒิฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายเสกสิทธิ์ ป้องจัตุรัส
พนักงานขับรถยนต์

นางละคร ดวงมณี
พนักงานทำความสะอาด

นายวรวิทย์ พิกุลทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

     

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

นางสาวอัญญรัตน์ ภัทรกิตติภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัทรภรณ์ นิชกรรม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายปัณณทัต บุญพิคำ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวมิรินดา อาจกมล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายอภิสิทธิ์ โอฬารรัศมี
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 
   

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 

นางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นายวิศว์ชนนท์ ปฏิทัศน์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 

นายชะเอมรัตน์ ชยมชัย
เจ้าหน้าที่สร้างทีม Saleman จังหวัด

 

นางสาวสุชาดา ชาวิชัย
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

นายยุทธนา คนคม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพิณนภา สายแขก
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
 

 

นางสาวจารุภัทร จงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายณัฏฐปกรณ์ กาญสูงเนิน
เจ้าพนักงานการพาณิชย์
     
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,572