Header Image
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
watermark

บรรยายสรุปจังหวัดชัยภูมิ
---------------------------

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง และอาณาเขต
     ที่ตั้ง : อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก บนขอบที่ราบสูงอีสานด้านทิศตะวันตก ซึ่งตรงกับใจกลางของประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร วัดจากทางรถยนต์ได้ 332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร่  คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และอันดับ 7 ของประเทศ ความหนาแน่นของประชากรเทียบกับเนื้อที่ทั้งหมด 87.91 คน/ตารางกิโลเมตร หรือ 0.0114 ตารางกิโลเมตร/คน หรือ 7.109 ไร่/คน หรือ 0.140 คน/ไร่
     อาณาเขต :จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด คือ

     ทิศเหนือ      ติดกับ   จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น
     ทิศใต้      ติดกับ   จังหวัดนครราชสีมา
     ทิศตะวันออก      ติดกับ   จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา
     ทิศตะวันตก      ติดกับ   จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี

สภาพภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย ซึ่งมีลักษณะและจำนวนพื้นที่ดังนี้
     ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ

     ลักษณะพื้นที่      จำนวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ
     ภูเขาและป่าไม้      4,026,616 50.42 %
     ที่ราบลุ่ม      3,603,994 45.13 %
     ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้      252,413 3.16 %
     พื้นน้ำ      63,431 0.79 %
     เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้      39,975 0.50 %
     รวมเนื้อที่ทั้งหมด      7,986,429 100.00 %

ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ แบ่งได้ 3  ลักษณะ คือ
     พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ:มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ราบเรียบความลาดเอียงของพื้นที่ อยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 2  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำชีในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงในฤดูฝน
     พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำ: อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ – ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอแก้งคร้อ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอบ้านแท่น
     พื้นที่สูงและภูเขา: สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง      อำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภักดีชุมพล อำเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ

ลักษณะภูมิอากาศ
     จังหวัดชัยภูมิอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ

     ฤดูหนาว      ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
     ฤดูร้อน      ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
     ฤดูฝน      ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม

     โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินน้ำอากาศของแต่ละปี คือจะมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และมีระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันชัดเจน จากการที่ลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาเพชรบูรณ์ทอดเป็นแนวยาวทางด้านทิศตะวันตก และมีเทือกเขาดงพญาเย็นในด้านตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลต่อปริมาณฝนตกไม่มากเท่าที่ควรในฤดูฝน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและด้านตะวันตกของจังหวัด

     ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 16  อำเภอ ดังนี้
     1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
     2. อำเภอบ้านเขว้า
     3. อำเภอคอนสวรรค์
     4. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
     5. อำเภอหนองบัวแดง 
     6. อำเภอจัตุรัส
     7. อำเภอบำเหน็จณรงค์
     8. อำเภอหนองบัวระเหว
     9. อำเภอเทพสถิต
     10. อำเภอภูเขียว
     11. อำเภอบ้านแท่น
     12. อำเภอแก้งคร้อ
     13. อำเภอคอนสาร
     14. อำเภอภักดีชุมพล
     15. อำเภอเนินสง่า
     16. อำเภอซับใหญ่


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,549