Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  "เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน"

 

   พันธกิจ
  1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
  2) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
  3) ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

   เป้าประสงค์
  1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
  2) สถานที่ท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
  3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา
  4) ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
  3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
  4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 66,699