Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาด 210 ปี วิถีช่อระกา”
watermark

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาด 210 ปี วิถีช่อระกา” ณ บริเวณ ด้านหน้าวัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งพระอธิการนพดล ธีรวโร เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง และคณะกรรมการวัด กำหนดจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวอรอาภา โล่วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการวัด ชาวบ้านช่อระกา และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า และบริการเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจน เป็นการเปิดพื้นที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 31,760