Header Image
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ"
watermark

นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนางสาวจารุภัทร จงกลาง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ" สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การรับคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานระบบ DIP e-Service การสนับสนุนงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วิธีการแก้ไขปัญหากรณีพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการตรวจจับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ระบบ Smart - I การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า DFT Smart C/O


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,577