Header Image
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ (กรอ.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 3/2567 (สัญจร)
watermark

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ (กรอ.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 3/2567 (สัญจร) ณ วัดปรางค์กู่ บ้านหนองแฝก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โดย นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิอย่างบูรณาการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม สภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชัยภูมิ สำหรับเสนอ ครม.สัญจร (ด้านการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร) และรับฟังข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอบ้านแท่น ตลอดจนข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ส้มโอทองดีบ้านแท่น ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ส่งออกผลผลิต ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็นผู้ส่งออก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ส่งออกและเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับทูตพาณิชย์


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,588