Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆภัณฑ์ ชุดไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
watermark

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆภัณฑ์ ชุดไทยธรรม เนื่องในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ทั้งด้านราคาและคุณภาพ ไม่ถูก เอารัดเอาเปรียบ และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน และสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

           ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับราคาที่จำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,549