Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและที่พักจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3
watermark

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารและที่พักจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว และยกระดับร้านอาหารและที่พักของจังหวัดชัยภูมิให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการรับบริการและเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านอาหารและที่พัก" มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย จัดโดยสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,532