Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
watermark

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ ร้านค้าปลีกในเขต อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ทั้งด้านราคาและคุณภาพไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจนและสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยเสื้อเหลืองที่จำหน่ายมีราคาตั้งแต่ 200 - 250 บาท ตามลักษณะเนื้อผ้าและขนาดของสินค้า

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับราคาที่จำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,577