Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
watermark

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (จิ๋ว) ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ จดเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดและมีเครื่องหมายการค้าของตนเอง การขอรับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลตามความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้ประกอบการที่สนใจการส่งออกให้สามารถส่งออกได้โดยใช้การบูรณาการระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ พิจารณาดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด ได้แก่ กิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าและเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับกลุ่ม YEC YSF และ สคต. ในต่างประเทศ พิจารณาจัดกลุ่มผู้ประกอบการ Tier 1-3 จำนวน 8 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,543