Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567
watermark

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

1) การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 17 ราย

2) อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 11 โครงการ

3) โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 โครงการ

4) โครงการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ

5) พิจารณาขอขยายกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

6) เสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 66,718