Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุม กลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำ Roadmap ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชัยภูมิ พ.ศ. 2567 -2570
watermark

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำ Roadmap ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชัยภูมิ พ.ศ. 2567 -2570 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,583