Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุมเสวนาบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ในการแก้ไขปัญหาการ เก็บเกี่ยวอ้อยงดการ เผาอ้อย เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศและ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
watermark

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเสวนาบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ในการแก้ไขปัญหาการ เก็บเกี่ยวอ้อยงดการเผาอ้อย เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศและ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อย ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเผาอ้อย เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับฟังปัญหาผลกระทบข้อเสนอแนะ และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 66,709