Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ! ตรวจสต็อกมันสำปะหลังของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4
watermark

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวอัญญรัตน์ ภัทรกิตติภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการ มันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจสต็อกมันสำปะหลังของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) บริษัท พูลอุดม จำกัด 2) บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด 3) บริษัท วรพันธ์รุ่งเรือง จำกัด 4) บริษัท ตงจิต สตาร์ช จำกัด และ 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิต พืชผล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการตรวจสอบฯ ปรากฎว่าผู้ประกอบกา


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,036