Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ! ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า "มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น"
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เชิญคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น" ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพฯ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในเขตตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 เพื่อผลักดันสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,027