Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ! ร่วมประชุมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
watermark

9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวภัทรภรณ์ นิชกรรม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตสับปะรดโดยผลักดันให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น และการจัดทำข้อมูลประมาณการการผลิตสับปะรด ของ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ เลย หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม โดยจะนำข้อมูลมาประมวลผลร่วมกันเพื่อเป็นข้อมูลพยากรณ์ในการประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด และเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและวางแผนด้านการตลาดสับปะรดต่อไป โดยจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดเป็นลำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลยมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นลำดับที่ 1 ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีพื้นที่เพาะปลูก 8,151 ไร่ เป็นพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน เมายน-มิถุนายน และช่วง เดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้สับปะรดได้รับความเสียหายเน่าเสียง่าย ลูกไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก โดยที่เกษตรกรขายได้ เกรดส่งโรงงานแปรรูป ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ขนาดผลใหญ่ กิโลกรัมละ 13 - 14 บาท ขนาดผลเล็ก กิโลกรัมละ 3 - 4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,044