Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ! จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
watermark

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ , มาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2566/67 และผลการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนการพิจารณากลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2566/67


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,044