Header Image
พาณิชย์ชัยภูมิ ! ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
watermark

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายยุทธนา คนคม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนางสาวพิณนภา สายแขก นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ส่วนราชการ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในการประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหารของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 52,035